Stijgt de zeespiegelstijging?


IJsmassaverlies van Groenland volgens GRACE, apr 2002 - feb 2009.
Groen de best passende kwadratische trendlijn (Velicogna 2009).


De afgelopen 17 jaar steeg de zeespiegel met 3,2 mm per jaar.2 Als die waarde niet (of nauwelijks) zou veranderen, dan komt de zeespiegelstijging op eeuwbasis uit op 32 cm. Dat is bij lange na niet zo veel als de laatste jaren werd gevreesd én verwacht (zie tabel). Sinds het verschijnen van het 4e IPCC-rapport in 2007 is de verwachte stijging voor de komende eeuw ongeveer verdubbeld.2 Een zeespiegelstijging van 1 meter is volgens onderzoekers niet extreem meer. Er zijn grotere getallen genoemd. Als de temperatuur op aarde blijft stijgen, dan ligt het voor de hand dat de snelheid waarmee de zeespiegel stijgt, eveneens zal oplopen. Hoewel klimaatsceptici het afgelopen jaar een aantal onbelangrijker fouten in het IPCC-rapport groot brachten en opbliezen tot persschandalen, gingen ze aan de te lage zeespiegelschatting (18 -59 cm) van het IPCC voorbij. Nu konden ze beweren dat de 'fouten' in het IPCC-rapport (die voor een deel géén fouten waren) het klimaatprobleem allemaal overdrijven. Echter, volgens inzichten van de laatste jaren heeft het IPCC de zeespiegelstijging eerder onderschat. (Dit is niet the full story. Feitelijk ligt het net even anders.)

Met behulp van satellieten kunnen zwaartekrachtmetingen worden verricht. Hieruit kan de grootte van de ijsmassa's op de poolkappen worden afgeleid. Zulke metingen bestaan nog niet zo lang. In een eerste resultaat van Velicogna & Wahr (2006) kon het ijsmassaverlies al duidelijk worden waargenomen, maar over een versnelling van dit massaverlies kon men nog niets zeggen. Maar drie jaar later werd al een versnelling zichtbaar. De grafiek bovenaan dit stuk, toont het ijsmassaverlies van Groenland volgens Velicogna (2009). Je ziet een duidelijke een curve. Zowel Groenland als Antarctica zijn in een versnelling terechtgekomen. Voor Groenland in de periode 2002-2003, was het ijsmassaverlies 137 Gt per jaar. In de periode 2007-2009 was het ijsmassaverlies opgelopen tot 286 gigaton per jaar. Dit komt neer op een versnelling van 30 Gt/j2 in de periode 2002-2009. Voor Antarctica was bedroeg het ijsverlies 104 Gt/jr in 2002-2006 tegen 246 Gt/j in 2006-2009. De versnelling in de gehele periode 2002-2009 bedraagt 26 Gt/j2. De grafiek van Antarctica heeft eenzelfde vorm als die van Groenland:


IJsmassaverlies van Antarctica volgens GRACE, apr 2002 - feb 2009.
Groen de best passende kwadratische trendlijn (Velicogna 2009).
Een gigaton (Gt) = miljard ton, bij benadering een kubieke km3 water. Om de zeespiegel 1 mm te laten stijgen is ongeveer 340 Gt nodig.


Een regelmatige versnelling kan door een kwadratische functie worden beschreven. De snelheid van de zeespiegelstijging komt overeen met bepaalde hoeveelheid ijsmassaverlies per jaar (Gt/j), als we even afzien van andere factoren die de zeespiegel beïnvloeden. Een versnelling is dan verandering van die snelheid, dus de hoeveelheid Gt/j per jaar, ofwel de hoeveelheid Gt/j2 (merk het kwadraadteken op). We zouden, puur om een indruk te krijgen van de 'kwadratische krachten' die in het spel zijn, de versnelling over een langere periode moeten doortrekken. Met de gegevens van Velicogna komt de zeespiegelgrafiek er dan als volgt uit te zien:


Kwadratische zeespiegelstijging. We krijgen van Antarctica en Groenland samen 169 cm zeespiegelstijging in het jaar 2100 (ten opzichte van 2002), als de kwadratische trend doorzet. SLR (Sea Level Rise) = at2 + v0t = 0,17t2 + 0,63t (met a de versnelling in mm/j2 en v0 de beginsnelheid in mm/j en t de tijd in jaar).
a Greenland = 0,09 mm/j2
a Antarctica = 0,08 mm/j2
a = a Totaal = 0,17 mm/j2
v0 Groenland = 0,41 mm/j
v0 Antarctica = 0,22 mm/j
v0 = v0 Totaal = 0,63 mm/j


Bij de uitkomst moeten we nog optellen de bijdrage van het smelten van gletsjers op gematigde breedte (zo'n 10-20cm) en de uitzetting van het zeewater als gevolg de stijgende temperatuur (5-20cm). Als we voor deze effecten een lineair verband aannemen (dus geen versnelling), dan komt de zeespiegelstijging in totaal uit op 195 cm, dus bijna 2 meter in het jaar 2100 ten opzichte van 2002. Als de stijgende zeespiegel inderdaad het beste door een kwadratische functie kan worden benaderd, dan kan het tot 2040 lijken, wanneer er nog 'slechts' 37 cm zeespiegelstijging is, alsof er nog niet veel aan de hand is. Maar de overige 158 cm volgen in de rest van de eeuw.

Veligcogna heeft gegevens van het landijs op de poolkappen gebruikt. Maar ook voor het zeeijs op de Noordpool zou een kwadratische functie op het oog beter passen dan een lineaire trend, zowel voor het ijsoppervlak als voor het ijsvolume.


Bron NOAA. "Measurements of minimum sea ice extent each year show that summer melting has been even more dramatic, decreasing by an average of 11.1 percent per decade."
(Toegevoegd: Vergelijk deze grafiek van Tamino en dit stuk.)


David Barber geeft die kwadratische vergelijking in een lezing in Oslo. Hij heeft zijn verwachting dat het water op de Noordpool in de zomer ijsvrij zal worden bijgesteld van 2100 (begin jaren tachtig) tot ergens in de periode 2013 - 2030 nu:


SEA IC AREA = -0,03848 * YR2 + 15,26 * YR - 1,513e+004 (R2 = 0,70).
Bron "On Thin Ice: The Arctic and Climate Change".


Er bestaan dus duidelijke aanwijzingen voor een versnelling van het verdwijnen van noordpoolijs de afgelopen decennia. Deze animatie geeft nog een duidelijke aanwijzing. Het ijsverlies aan de kuststroken heeft het koudere noorden van Groenland inmiddels bereikt.

Een sterk dalende vorm zien we ook weer terug in het verdwijnend gletsjerijs op gematigde breedtegraad. Een kwadratische functie zou er goed op passen:


Bron World Glacier Monitoring Service.


En hetzelfde geldt voor de grafiek van Kaser ea 2006 in het rapport van het Norwegian Polar Institute, Snow and Ice: A Call for Action 2009:


Bron World Glacier Monitoring Service.


Ook Vermeer en Rahmstorf (2009) komen met een kwadratisch verband tussen de hoogte van de zeespiegel en de temperatuur (dus niet de tijd). Hier is hun belangrijkste grafiek, met de uitwerking van het gevonden verband voor diverse temperatuurscenario's in de 21e eeuw. De hoogste en laagste waarden voor de periode 1990–2100 liggen tussen 75 cm en 190 cm.


Bron: Global sea level linked to global temperature.


Vermeer en Rahmstorf konden de parameters van hun 'semi-empirische' model bepalen door te corrigeren voor het stuwmeereffect. Doordat er in de loop van de 20e eeuw steeds meer water in stuwmeren is opgeslagen, kon het lijken dat de zeespiegelstijging in die periode ongeveer constant bleef. Maar er is meer water gesmolten dan er in de oceanen is terechtgekomen. Door hiervoor te corrigeren komt er een lichte buiging te zitten in de grafiek van de zeespiegelstijging van de 20e eeuw. Dit was mij een aantal jaar geleden ook opgevallen, maar ik durfde daar niet uit te concluderen dat er reeds een lichte versnelling in de zeespiegelstijging zat. Vermeer en Rahmstorf hebben het idee cijfermatig uitgewerkt in een eenvoudig model dat opmerkelijk goed past op de meetgegevens, beter dan een lineaire fit (zoals nog werd voorgesteld in Rahmstorf 2007). Voor een boeiend verslag over het tot stand komen van deze nieuwste zeespiegelstudie, zie RealClimate: Science Story: the Making of a Sea Level Study, 6 apr 2010.

De ijsindictoren wijzen dezelfde kant op. Het ijs verdwijnt niet alleen, het verdwijnt ook steeds sneller. En volgens Tamino is dit gegeven een sterke aanwijzing dat de aarde opwarmt door antropogene broeikasgassen: "It’s glaringly obvious that conditions in the arctic, and especially of arctic sea ice, are some of the strongest evidences of global warming. This isn’t some “urban heat island” effect and it really was not like this back in the 50s or the 40s or any other decade you care to mention, and probably not like this since at least sometime B.C. Things have changed in a fundamental way, unexplainable except by the fundamental change in our atmosphere we brought about via the industrial revolution."

Puur gevoelsmatig zou je denken dat de zeespiegelstijging zal gaan oplopen als ook de temperaturen blijven stijgen. En wat als de temperatuur op de Noordpool versterkt oploopt? Maar om uit de huidige gegevens al te concluderen dat de stijging van de stijging zal aanhouden, is toch iets anders. Velicogna doet terecht geen uitspraak over de toekomst. Haar data beslaan nog een veel te korte periode om er een betrouwbare toekomsttrend uit te destilleren. En voor Rahmstorf en Vermeer geldt iets soortgelijks. De lichte knik in de gegevens van de 21e eeuw lijken me een eerste aanwijzing, maar zeker nog geen hard 'bewijs' dat de zeespiegelstijging over vijftig jaar nog steeds volgens een kwadratische functie zal stijgen. We blijven dus met een portie onzekerheid zitten. Maar dit is een onzekerheid naar twee kanten. Het smelten van de grote ijskappen zou tijdelijk best iets kunnen afnemen of stabiliseren. Maar het omgekeerde is ook heel goed mogelijk, en misschien zelfs waarschijnlijker. Het zou mij niet verbazen als over enige decennia de ijskappen in zwaar versneld tempo beginnen af te brokkelen, bijvoorbeeld doordat de temperaturen aan het ijsoppervlak van Groenland hard stijgen of doordat het zeeijs rond Groenland, dat een beschermende functie heeft, zich steeds verder terugtrekt. Er bestaan ook exponentiële en explosieve versnellingen en je weet bijna zeker dat een eenvoudige eenparige versnelling geen recht doet aan de ongekende complexiteit van het smeltproces met al zijn feedbackmechanismen en afhankelijkheden. De tijden van een gematigde zeespiegelprojectie door het IPCC lijken inmiddels ver achter ons te liggen. Wat de zeespiegel en de ijskappen de komende eeuw ook gaan doen, de afgelopen jaren zijn de verwachtingen van onderzoekers veel extremer geworden.

In onderstaande links naar recente onderzoeken zijn nog meer versnellingen te vinden.

 • The Arctic Coastal Dynamics Database: A New Classification Scheme and Statistics on Arctic Permafrost Coastlines apr 20112,3,4
 • Ocean stored significant warming over last 16 years, study finds 22 mei 2010
  De temperatuur van het zeewater is versneld opgelopen. De watertemperatuur is van invloed op de snelheid waarmee ijskapppen verdwijnen.
 • Greenland rapidly rising as ice melt continues 18 mei 2010
  Het continent komt omhoog als gevolg van ijsmassaverlies. Dit gaat veel sneller dan verwacht. "The rise seems to be accelerating, implying that melting is accelerating. (...) Accelerating uplift in the North Atlantic region as an indicator of ice loss," The paper is now available as an advanced online publication, by Nature Geoscience. (Opmerkelijk, Velicogna ging ervan uit dat de uplift constant was. Hievoor moet dus worden gecorrigeerd.) "We hope", zeggen de auteurs, "that our work reaches the general public and that this information is considered by policy makers."
 • Melting icebergs in polar oceans causing sea level rise globally, new assessment finds 29 apr 2010
 • Massive Arctic ice cap is shrinking, study shows; Rate accelerating since 1985 13 apr 2010
 • NSIDC Scientists Get a Closer Look at Accelerating Glaciers | NSIDC Monthly Highlights apr 2010
 • Greenland ice cap melting faster than ever 13 nov 20092
 • Greenland And Antarctic Ice Sheet Melting, Rate Unknown 25 feb 2009
 • An Accurate Picture Of Ice Loss In Greenland 10 okt 2008
 • A 20th century acceleration in global sea-level rise 6 jan 2006
 • Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) 2004


  Zeespiegelstijging tot 2100
  projecties, verwachtingen, modellen
  min cm max cm jaar bron
  9 88 2001 IPCC 2001
  28 34 2006 John Church, 20061
  18 59 2005 IPCC 2007 op basis van bronnen vóór 2006
  70 70 2006 Jason Box, feb 20061
  100 100 mrt 2006 Jonathan Overpeck1
  50 140 dec 2006 Stefan Rahmstorf 20061
  200+ mei 2007 James Hansen 20071,2,3
  160 per eeuw dec 2007 Eelco Rohling 20071,2
  100 200 jan 2008 John Moore, 31 jan 20081
  80 150 apr 2008 Svetlana Jevrejeva ea, apr 20081,2,3
  100 apr 2008 Steve Nerem, apr 20081
  140 160 apr 2008 Martin Sommerkorn (WWF), apr 20081
  80 sep 2008 Tad Pfeffer ea, sep 20081,2
  100 okt 2008 Joachim Schellnhuber, okt 20081
  150 dec 2008 US Geological Survey, dec 20081,2,,3
  90 130 2009 Aslak Grinstad et al. 20091 (bij 3 °C)
  90 120 mrt 2009 Konrad Steffen, mrt 20091,2
  100 200 mrt 2009 Tad Pfeffer ea, mrt 20091 (vergelijk 80 cm hierboven)
  75 190 mrt 2009 Vermeer en Rahmstorf (2009)2, Rahmstorf, mrt 20091
  150 mrt 2009 US Geological Survey1
  50 150 dec 2009 Norwegian Polar Institute, Melting Snow and Ice: A Call for Action1,2


  Bij de verwachte maximale zeespiegelstijging voor 2010 (gele bolletjes) past ook een kwadratische fit. De jaartallen zijn publicatiedata van artikelen.  Update sep 2010
  Zo heb je iets, zo heb je niets. Recent (Nederlands) onderzoek werpt een nieuw licht op de zeespiegelstijging. Als er landijs verdwijnt, dan veert de bodem op. Vanwege dit effect zouden West-Antarctica en Groenland slechts half zo snel smelten als eerder werd gedacht. Zie 'Melting rate of icecaps in Greenland and Western Antarctica lower than expected', 7 sep 2010. "[A] significant revision of the present estimates of glacial isostatic adjustments and land–ocean water exchange is required" (Wu ea 2010).

  Sinds begin jaren zestig is het grondwater in de wereld steeds sneller gaan dalen. Verhoogde landbouwactiviteiten zijn hiervan de oorzaak. Jaarlijks wordt er 283 km3 aan het land onttrokken en aan de oceanen toegevoegd, tegen 126 km3 in 1960. Dit effect is dus omgekeerd aan het stuwmeereffect waardoor er juist water aan de oceanen wordt onttrokken. Zie 'Groundwater depletion rate accelerating worldwide', 23 sep 2010.

  De nieuwe resultaten zouden forse correcties moeten opleveren voor de verwachte zeespiegelstijging in het jaar 2100. Wat blijft er over van de 'kwadratische' verbanden? "[W]e are still talking about hundreds of billions of tons more ice melting than accumulating every year, and this rate still shows signs of accelerating", schrijven Michael Tobis and Scott Mandia (RealClimate 6 jan 2011). We wachten de volgende updates maar af. Het gaat snel. Over tien jaar ziet alles er wéér anders uit.

  Update mrt 2011
  Het gezamenlijk ijsmassaverlies van Antarctica en Groenland over de periode 1992 - 2010 bedroeg 36 Gt/j2. Zie Realclimate, NASA of Tedesco ea 2011.

  Nieuw en verrassend was de volgende mogelijkheid: "It had been thought that more surface melting would cause the ice sheet to speed up and retreat faster, but our study suggests that the opposite could in fact be true." Zie Hidden Plumbing' Helps Slow Greenland Ice Flow: Hotter Summers May Actually Slow Down Flow of Glaciers (27 jan 2011).2

  Update jul 2011
  Is Sea-Level Rise Accelerating? 12 jul 2011
  Discussion of: Houston, J.R. and Dean, R.G., 2011. Sea-Level Acceleration Based on U.S. Tide Gauges and Extensions of Previous Global-Gauge Analyses jul 2011
  Sea Ice 3-D 23 jun 2011
  2000 Years of Sea Level (+updates) 20 jun 2011
  Climate related sea-level variations over the past two millennia 25 mrt 2011
  Sea-Level Acceleration Based on U.S. Tide Gauges and Extensions of Previous Global-Gauge Analyses 23 feb 2011
  As Glaciers Melt, Science Seeks Data on Rising Seas 13 nov 2010  Jeroen Vuurboom - 11 apr 2010 (bijgewerkt 17 jul 2011)
  Nieuws en artikelen
  Mountain Glacier Melt to Contribute 12 Centimeters to World Sea-Level Increases by 2100 11 jan 2011
  Can We Talk? 28 okt 2010
  Groundwater depletion rate accelerating worldwide 23 sep 2010
  Melting rate of icecaps in Greenland and Western Antarctica lower than expected 7 sep 2010
  RealClimate: A conclusion of the 4th International Polar Year 13 jun 2010
  Arctic Tipping Points - #2: Some Feedback Mechanisms 17 apr 2010
  Melting sea ice major cause of warming in Arctic, new study reveals 28 apr 20102,3,4
  RealClimate: Science Story: the Making of a Sea Level Study 6 apr 2010
  Greenland's ice mass loss has spread to the northwest 30 mrt 2010
  Spread of ice mass loss into northwest Greenland observed by GRACE and GPS 19 mrt 2010
  Earth's polar ice sheets vulnerable to even moderate global warming 17 dec 2009
  Sea Level Could Rise from 0.75 to 1.9 Meters This Century 8 dec 2009
  That East Antarctic mass loss, in full 27 nov 2009
  East Antarctica is now losing ice 24 nov 2009
  Increasing rates of ice mass loss from the Greenland and Antarctic ice sheets revealed by GRACE 13 okt 2009
  RealClimate: Ups and downs of sea level projections 31 aug 2009
  Arctic Amplification | NSIDC Monthly Highlights aug 2009
  Greenland Ice Sheet Melting Faster Than Expected; Larger Contributor To Sea-level Rise Than Thought 13 jun 2009
  Copenhagen Synthesis Report 2009
  Global sea level linked to global temperature [Vermeer & Rahmstorf] 2009
  Accelerated Melting Of Continental Icepacks Is Major Reason For Rise In Sea Level Between 2003 And 2008 2 dec 2008
  A Semi-Empirical Approach to Projecting Future Sea-Level Rise [Rahmstorf] 2007
  Measurements of Time-Variable Gravity Show Mass Loss in Antarctica [Velicogna and Wahr] 2 mrt 2006
  "What if all the ice melts?" Myths and realities 29 dec 2005

  Noot

 • geen noot.

  «Terug naar de tekst
  HOME | Klimaatverandering
  j e r o e n v u @ x s 4 a l l . n l